Experter på samhällsbyggnad

Projekt

Stockholms Framtida Avloppsrening

I projektet Stockholms framtida avloppsrening utvecklas Henriksdals reningsverk till ett av världens mest moderna med fördubblad kapacitet.

Bromma reningsverk stängs och en ny avloppstunnel dras 30–90 meter under marken från Bromma till Henriksdal. På så sätt säkras möjligheten att rena vårt avloppsvatten en lång tid framåt i en växande stad.

Satsningen innebär också att vattnet i Mälaren blir ännu renare, att utsläppen i Östersjön minskar och att transporter av avloppsslam genom bostadsområden försvinner.

Vi bidrar med följande konsultuppdrag till Stockholms Framtida Avloppsreningsverk:

  • Ekonomistöd – Övergripande för hela projektet
  • Byggtid är cirka 13 år.
Delprojektledare Berg och Bygg – Henriksdals avloppsreningsverk

Henriksdalsanläggningen uppgraderas och optimeras med ny membranteknik. Nya anläggningsdelar byggs för slamhantering och kraftförsörjning och det utbyggda reningsverket kommer att stå väl rustat inför framtida krav avseende till exempel läkemedelsrening.

Reningsverket utrustas med ny biologisk rening och en av världens största anläggningar för membranfiltrering. Med membranbioreaktorteknik (MBR) kan större mängder avloppsvatten renas samtidigt och bättre än tidigare. 

Även förbehandlingen och slambehandlingen byggs om och förbättras.

  • Entreprenadledare – Entreprenader inom Henriksdals avloppsreningsverk
  • Kontraktsingenjör – Entreprenader inom Henriksdals avloppsreningsverk

Förbifart Stockholm

Förbifart Stockholm är en påbörjad ny motorvägsförbindelse för E4 genom västra Stockholm. Leden kommer att gå från dagens E 4/E 20 i Kungens kurva i söder till Häggvik norr om Stockholm.

Största delen av vägen, drygt 17 av 21 kilometer, kommer att gå i utsprängd bergtunnel. Byggstarten skedde 19 augusti 2014 och öppnandet är planerat till 2026.

Förbifart Stockholm ska bland annat enligt Trafikverkets projektmål knyta samman de norra och södra länsdelarna och avlasta infarterna till Stockholms centrala delar och på så sätt minska sårbarheten i Stockholms trafiksystem.

Förbifarten kommer att bli världens näst längsta tunnel i stads- respektive stadsnära miljö. Gjorda prognoser pekar på att det kommer att köra cirka 11 000 fordon per timme i rusningstrafik och 145 000 fordon per dygn i Förbifarten.

På vissa avsnitt är huvudtunneln inritad 65 meter under markytan och Mälaren.

Medverkat vid såväl FSE105 Betongtunnel Kungens kurva samt FSE209 Huvudtunnlar Skärholmen.

Kommersiell chef FSE105

FSE105: Betongtunnel Kungens kurva är den största entreprenaden och innehåller på- och avfarterna till Förbifart Stockholm söderifrån. Innehåller också en ny överliggande cirkulationsplats, ett betongtråg, en betongtunnel, 20 meter bergtunnel, en frånluftsanläggning samt ett gångstråk mellan Skärholmen och Kungens Kurva i höjd med IKEA. Vägsträckan är cirka 1,5 km.

  • Byggtid är cirka 6 år.

Blockchef inklädnad samt projekteringsledare FSE209 

FSE209: Huvudtunnel Skärholmen är en stor bergtunnelentreprenad, i projektet ingår ca 8 km huvudtunnlar, 4 km ramptunnlar och 1,5 km utrymningsvägar – totalt ca 1,6 miljoner kubikmeter berg. Förutom bergarbete ingår markarbeten, betongarbeten, inklädnad av tunnlarna, utrymmen för installationer och installationer.

  • Byggtid är cirka 5 år.